Monthly Archives: September 2019

กราฟแท่งเทียน 26 รูปแบบ ที่ควรจดจำ

ประวัติความเป็นมาของกราฟแท่งเทียน การวิเคราะห์เชิงเทคนิคโดยอาศัยกราฟแท่งเทียนนั้น เจ้าของตำรับที่แท้จริงคือชาวญี่ปุ่น เขาคือ Mr.Munehisa Homma ซึ่งมีความเป็นมาคือ เมื่อครั้งก่อนในสมัยอดีตช่วงประมาณ 200 กว่าปี ท่านได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวประสบความสำเร็จ จนร่ำรวย รัฐบาลญี่ปุ่นสมัยนั้นจึงได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการคลัง โดยท่าน Munehisa Homma เกิดในปี 1724 ในครอบครัวที่ร่ำรวยและทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าว เขามีความเชี่ยวชาญเรื่องการค้าข้าวเป็นอย่างยิ่ง มีความเข้าใจในตลาด เข้าถึงและรู้ซึ้งในอารมณ์ของผู้ซื้อเป็นอย่างดี  ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล นิสัยของผู้ซื้อ-ผู้ขายในแต่ล่ะครั้ง มาทำการวิจัยในเชิงจิตวิทยา แล้วกำหนดให้อยู่ในรูปแบบแท่งเทียน ทำการเก็บประว้ติและสติถิ จากนั้นนำไปคำนวนศึกษาหาแนวโน้มต่างๆ เพื่อประกอบในการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้น เหตุผลโดยสรุป ที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมนำกราฟแท่งเทียน (Candlesticks)มาวิเคราะห์ในเชิงเทคนิค เพื่อช่วยในการติดสินใจคือ กราฟแท่งเทียน (Candlesticks) มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์เพื่อใช้สำหรับการซื้อขายเพราะ ประกอบไปด้วย ราคาเปิด (Open Price) , ราคาปิด (Close Price) , ราคาสูงสุด (High Price) , ราคาต่ำสุด (Low Price) โดยนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นกราฟแท่งเทียนเพียงแท่งเดียว กราฟแท่งเทียน 1 แท่ง […]

รูปแบบแผนภูมิแท่งเทียนของ Forex ที่ผู้ซื้อ-ขายทุกคนควรรู้ ตอนที่ 1

รูปแบบแผนภูมิแท่งเทียนของ Forex ที่ผู้ซื้อ-ขายทุกคนควรรู้ ตอนที่ 1   ผู้ค้าและนักลงทุนที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้แผนภูมิราคาเพื่อระบุพฤติกรรมของตลาด ด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจพื้นฐานของแต่ละแผนภูมิที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก่อน   ⦁ A candlestick chart = แผนภูมิแท่งเทียน จะคล้ายกับแผนภูมิแท่งนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ราคาเปิดคือ O, ราคาสูงคือ H, ราคาต่ำคือ L และราคาปิดคือ C ตามช่วงเวลาที่กำหนด แต่ความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแท่งเทียนและแผนภูมิแท่งคือความหนาของตัวเทียน ⦁ A bar chart = แผนภูมิแท่ง จะเรียกกันว่าแผนภูมิ OHLC เป็นการใช้เพื่อระบุแทนช่วงการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้ดูคู่กับ Line chart = แผนภูมิเส้น โดยการให้ราคาเปิดคือ O, ราคาสูงคือ H, ราคาต่ำคือ L และราคาปิดคือ C ⦁ A line chart = แผนภูมิเส้นเป็นแผนภูมิพื้นฐานที่สุดที่ใช้ ซึ่งสร้างโดยการเชื่อมต่อชุดราคาปิด […]